SỰ BỒN CHỒN Ở GIAI ĐOẠN CUỐI: KíCH ĐỘNG Và Mê SẢNG TRƯỚC KHI CHẾT - KẾT THÚC-OF-LIFE-LO NGẠI

Nhận ra sự bồn chồn ở giai đoạn cuối khi kết thúc cuộc đờiEditor Choice
Cách chọn Probiotic tốt nhất cho bạn
Cách chọn Probiotic tốt nhất cho bạn
Tình trạng bồn chồn giai đoạn cuối, còn được gọi là kích động giai đoạn cuối, là một loại mê sảng đau buồn được đặc trưng bởi sự kích động và thù địch trong những ngày trước khi chết.