BIẾN DẠNG BàN CHâN METATARSUS PRIMUS VARUS - CHÂN-SỨC KHỎE

Metatarsus Primus VarusEditor Choice
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Vòng quay của tế bào là gì và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển của mụn trứng cá
Metatarsus primus varus là một dị tật ở chân mà xương cổ chân thứ nhất xoay và lệch khỏi xương cổ chân thứ hai.