LàM THẾ NàO ĐỂ NGĂN CHẢY MáU TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP - SƠ CỨU

Cách Kiểm soát Chảy máuEditor Choice
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hiểu danh mục thuốc trong chương trình sức khỏe của bạn
Hầu hết chảy máu có thể được kiểm soát trước khi xe cấp cứu đến đó. Dưới đây là các bước để kiểm soát chảy máu.