CHUYỂN ĐỔI GIỚI TíNH Có NGHĨA Là Gì? - CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH-SỨC KHỎE

Chuyển đổi giới tính là gì?Editor Choice
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Tìm hiểu cách xác định các loại thuốc không xác định
Chuyển đổi giới tính là khi một người bắt đầu sống với giới tính phù hợp với họ hơn là giới tính được ấn định khi sinh.